امکانات مهد کودک آیندگان شهر

فعالیت های آموزشی

واحد کار فصل پاییز۹۴ مهرماه: آشنایی با مهد کودک آشنایی با پلیس ومقررات عبور ومرور آشنایی با خانه وخانواده آبان ماه: بهداشت فردی پاییز کتاب وکتابخوانی

برنامه غذایی

ایام هفته صبحانه میان وعده ناهار شنبه       یک شنبه       دوشنبه       سه شنبه     چهارشنبه       پنج شنبه