جلسات مشاوره

unnamed۱۲ آذر: جلسه مشاوره باحضور خانم دکتر طاهری

۲۵ آذر ماه: انجام تست هوش و شناخت استعدادهای کودکان توسط خانم دکتر طاهری

۲۱ دی ماه: جلسه مشاوره با حضور خانم دکتر طاهری

۲۲ دی ماه: انجام بینایی سنجی با دستگاه توسط متخصص

۲۲ دی ماه: انجام مرحله دوم تست هوش و شخصیت توسط خانم دکتر طاهری

۱۵ بهمن ماه: جلسه مشاوره با حضور خانم دکتر طاهری

خرداد ماه۱۳۹۴
دوشنبه۱۸خردادماه: جلسه مشاوره با حضور خانم دکتر طاهری(موضوع:افزایش توجه وتمرکز کودکان،دوره ی

آموزشی ارتقای مهارت های ذهنی )