فعالیت های آموزشی

واحد کار فصل پاییز۹۴

  • مهرماه:
  • آشنایی با مهد کودک
  • آشنایی با پلیس ومقررات عبور ومرور
  • آشنایی با خانه وخانواده

آبان ماه:

  • بهداشت فردی
  • پاییز
  • کتاب وکتابخوانی