جلسات مشاوره


۲۶
آبان ماه: برگزاریجلسه مشاوره باحضور خانم دکتر طاهری


۱۷ آذر
ماه: انجام تست و کسلر و مشاوره با حضور خانم دکتر طاهری


۳ آذر
ماه: انجام بینایی سنجی توسط اپتومتریست  توسط سرکار خانم کامجو

۲۲دی ماه: بینایی سنجی مجدد اپتومتریست توسط سرکار خانم کامجو