متولدین ماهها

تولد رنار و هلین در مهد کودک المپیکIMG_20151012_145551[1]IMG_20151012_145624[1]IMG_20151012_145527[1]

متولدین اسفند ماه:

سوگل پرویزی: ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

پرهام سینانژاد: ۱۳۸۷/۱۲/۲۲

یاسمن اسدی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

متولدین بهمن ماه:

سنا علینژاد: ۱۳۸۹/۱۱/۱۸

امیرحسین فتحی: ۱۳۸۸/۱۱/۲۶

متولدین دی ماه:

مهتا مولایی: ۱۳۸۹/۱۰/۷

محمد پارسا نوری: ۱۳۸۹/۱۰/۷

مهیار رحمتی: ۱۳۸۹/۱۰/۱۰

باران ملکی: ۱۳۸۹/۱۰/۱۷

امیر حسین مهدی پور: ۱۳۸۹/۱۰/۲۶

متولدین آذر ماه:

ژانیا معروفی: ۱۳۸۸/۹/۱۸

آرتین امیری: ۱۳۸۸/۹/۳۰

متولدین آبان ماه:

کیان جبلی پیران: ۱۳۹۰/۸/۸

نیلیا یاوری: ۱۳۹۱/۸/۱۱

داتیس و  آرتمیز مولالو: ۱۳۹۰/۸/۱۳

متولدین مهر ماه:

امیرعلیرحمانیان: ۱۳۸۹/۷/۱۳

رناروهلین آفریدون: ۱۳۸۹/۷/۲۰

سعید یاسمی اقبالی: ۱۳۸۸/۷/۲۷

متولدین تیر ماه: متولدین تیر ماه متولدین تیر ماه متولدین تیر ماه متولدین تیر ماه متولدین تیر ماه متولدین تیر ماه متولدین تیر ماه

متولدین مرداد: ماهمتولدین مرداد ماهمتولدین مرداد ماهمتولدین مرداد ماهمتولدین مرداد ماهمتولدین مرداد ماهمتولدین مرداد ماهمتولدین مرداد ماهمتولدین مرداد ماهمتولدین مرداد ماه