((تنبیه بدنی درکودکان سرطان زاست))

پزشکان انگلیسی در یک مطالعه جدید هشدار دادند کودکانی که مورد تنبیه وآزار

جسمی قرار می گیرند در سنین بالاتر بیشتر در معرض خطر ابتلا به انواع سرطان ها

،بیماریهای قلبی یاآسم هستند پژوهشگران بر این باورند که کتک زدن کودکان یا فریاد

کشیدن بر سر آنها میتواند موجب بروز تغییرات بیولوژیکی در بدن آنها شود واین

تغییرات نیز به نوبه خود میتواند زمینه ابتلای کودک به بیماریهای جدی وخطرناک

رادر سنین بالاتر فراهم کند.